0,00 din  ( 0 )

Korpa

Vaša korpa je prazna

Ubacite u korpu proizvode na sledeći način:
1. Pronađite proizvod koji želite koristeći pretragu ili listanjem kategorija proizvoda
2. Kada nađete proizvod koji vas zanima, kliknite na dugme "Dodaj u korpu"

Lista želja         

Prijavljivanje

Molimo unesite vaš E-mail i Lozinku.

Zaboravljena lozinka...

PRIJAVLJENI STE KAO

Ime i prezime:

Email adresa:

Kontakt telefon:

Aktivni korisnik od: 01.01.1970.

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

2.200,00 Din.

   0 Komentar/a Napiši komentar

ALATI ZA DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA!

"Ova knjiga je kompatibilna sa savremenim standardima pedagogije i računovodstvene profesije. Pruža vam vredan uvid i pokriva potrebe predmeta računovodstvo na Univerzitetu Privredna akademija, Novi Sad, Fakultet ze ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK.
Prilagođena je savremenoj interaktivnoj nastavi, poluprogramiranom učenju, naglašava važne činjenice, pruža pregled glave, uvodi u učenje i određuje ciljeve i ishode, podseća vas šta je bitno za kvizove, seminarske i završne radove, testove, kolokvijume i ispit. U svemu vam pomaže da jednostavno prođete kroz složene lekcije i materiju."
- Prof. dr Dragomir Đorđević, Prorektor, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad

Karakteristike:
• Savremena računovodstvena teorija i praksa koja se oslanja na Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja i Međunarodne računovodstvene standarde – MSFI/MRS.
• U udžbeniku se primenjuje pristup Komiteta za Međunarodne računovodstvene standarde iz Londona (IFRS, IASB) kao vrsta preporuke za inoviranje metodologije nastave u oblasti računovodstva na osnovu MSFI/MRS, mart 2013. http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Education/Pages/Learning-Resources.aspx
• Poluprogramirani način učenja, podela na delove: Kontekst računovodstva, Pitanja finansijskog izveštavanja, Analiza, Dodaci.
• Glave prezentuju sadržaj na početku i ciljeve – ishode učenja i pojedinačne ključeve ovladavanja materijom.
• Na kraju svake glave je prezentovan srpsko-engleski glosarijum termina sa obuhvatnim objašnjenjima, nakon čega slede ključne tačke odnosno rezime, primena principa – ispitna pitanja za testove, kolokvijume i završni ispit, kao i odabrana literatura u funkciji pomoći u procesu izrade domaćih zadataka, seminarskih i završnih radova.
• Tekst je idealan za studente preddiplomskih studija na uvodnom nivou kao prvi predmet iz računovodstva.


Kratak sadržaj

Detaljni sadržaj
Predgovor
O autoru

Deo I Kontekst računovodstva
1. Uvod u računovodstvo
2. Računovodstvo kao sistem finansijskog izveštavanja
3. Nezavisna komercijalna revizija
4. Tražnja finansijskih informacija
5. Ponuda finansijskih informacija

Deo II Pitanja finansijskog izveštavanja
6. Finansijsko računovodstvo
7. Principi računovodstva i finansijskih iskaza
8. Beleženje poslovnih transakcija
9. Kompletiranje obračunskog ciklusa: Korekcije, usaglašavanja i zaključna knjiženja
10. Kako pripremiti radnu tabelu za finansijske iskaze
11. Obrada priliva u gotovu i kratkoročnih investicija
12. Potraživanja od kupaca i po osnovu menica
13. Računovodstvo zaliha trgovinske robe
14. Postrojenje, amortizacija i neopipljiva imovina
15. Obaveze
16. Ortakluci
17. Formiranje i poslovanje korporacije
18. Finansijski iskazi i analiza
19. Iskaz novčanih tokova

Deo III Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja 2013: Interpretacija i primena
20. Konceptualni okvir finansijskog izveštavanja 2011.
21. Ciljevi Međunarodnih standardna finansijskog izveštavanja i Međunarodnih
računovodstvenih standard
22. Kratak pregled Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i Međunarodnih računovodstvenih standarda, 2012‐13.
23. Analiza finansijskih iskaza

Deo IV Dodaci
24. Dodatak A – MINEL
25. Dodatak B – IFRS KONTNI PLAN

Predmetni indeks


BRANKO Ž. LJUTIĆ, Redovni profesor finansija i bankarstva- Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad. Predmeti: Računovodstvo, Upravljačko računovodstvo, Revizija i kontrola, Upravljanje finansijskim rizicima. Diplomirani ekonomista (smer: finansijsko-računo- vodstveni), magistar ekonomskih nauka (monetarna ekonomija i bankarstvo), doktor nauka (agrarne finansije i bankarstvo), ovlašćeni revizor (SRRS i Ministarstvo finansija Srbije) i procenitelj-revizor. Prethodno direktor i partner u reviziji međunarodne revizorske i konsalting kuće International Consulting Center Accountancy & Tax–ICCAT, Beograd. Gostujući redovni profesor agrarnih finansija i agrobiznis menadžmenta, Univerzitet u Mizuriju, Kolumbija SAD. Bio je član ispitne komisije za ovlašćene brokere, Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište SR Jugoslavije. Formirao i bio član ispitne komisije za ovlašćene revizore, Savezno ministarstvo finansija, SR Jugoslavije. Bio član ispitne komisije za sticanja profesionalnih zvanja u računovodstvu, Jugoslovensko udruženje računovođa. Završio poslediplomsku školu za Agrarno bankarstvo, kredit i finansije za Istočno Evropljane, Državni univerzitet Ajove, Ejms, Ajova, SAD. Ekspert OECD-a za agrarne finansije i bankarstvo. Ekspert Svetske banke za agroindustrijske projekte. Autor većeg broja knjiga, naučnih i stručnih radova iz monetarne ekonomije, bankarstva, računovodstva, menadžerskih finansija i revizije. Član ili je bio član redakcija naučnih časopisa: Pravo i privreda, Novac i razvoj, Bilans i poslovne finansije, Novac celog sveta, Ekonomska politika, Ekonomist, Poslovna politika, Ekonomika poljoprivrede. Ekonomski komentator: RTS TV I i II pro-gram, Radio Beograd I i II program, Radio 202, Nezavisne novine, dnevni list Danas. Ekonomski je komentator BBC-a i Reuters-a. Bio je ekonomski komentator dnevnog lista Danas i poslovnog magazina Ekonomist, Beograd. Bio je Predsednik naučno-profesionalne organizacije Asocijacija za finansijski menadžment. Potpredsednik nacionalne Asocijacije revizora-AR i Instituta revizora-IR. Član odbora za razvoj računovodstvene i revizorske profesije, Savez računovođa i revizora Srbije kao i Predsednik je nacionalne "Asocijacije internih revizora".

NAPIŠI KOMENTAR
Ocena:     
1