MODERNI AGROBIZNIS MENADŽMENT | Branko Ž. Ljutić, Kenneth C. Schneeberger, Donald D. Osburn | iLearn.rs

MODERNI AGROBIZNIS MENADŽMENT

Autori: Branko Ž. Ljutić, Kenneth C. Schneeberger, Donald D. Osburn
ISBN: 86-903871-1-0
Izdavač: iLearn distribucija
Godina: 2003.
Opšte informacije: Tvrdi povez, 590 str., 21,0 cm x 29,7 cm
Jezik: Srpski jezik
Dostupnost: Da

besplatna dostava
5.500,00 RSD
Količina:
1
  • Opis
  • Dodatni sadržaj
  • Komentari (0)

Opis

SISTEMSKI PRISTUP FARMERSKOJ PROIZVODNJI I AGROBIZNISIMA!

Prvo izdanje na srpskom jeziku Moderni agrobiznis menadžment: Sistemski pristup farmerskoj proizvodnji i agrobiznisima obezbeđuje čitaocima obuhvatan pregled ključnih oblasti savremenog agrobiznis menadžmenta. Uravnoteženo se tretiraju pitanja na nivou komercijalne mini i industrijske farme sa aspektima korporativnog agrobiznis menadžmenta. Ključne oblasti su vezane za uvod u agrobiznis menadžment, primenu ekonomskih principa, monitoring biznisa, planiranje, organizaciju biznisa i menadžment resursa. U fokusu su i investiciona analiza, fundamenti finansijskog menadžmenta u agrobiznisu, agrarne finansije i bankarstvo. Širok obuhvat teksta počev od uvodnih aspekata agrobiznis menadžmenta omogućava izvanrednu osnovu za studente na redovnim i na poslediplomskim studijama. Čitaocima omogućava da donose zdrave poslovne odluke koje će im omogućiti uspeh u profesionalnoj karijeri. Knjiga odgovara potrebama uvodnih predmeta na fakultetima i biznis školama u oblasti agrobiznis menadžmenta. Može se koristiti kao osnovna ili dodatna literatura na poslediplomskim studijama. Moderni agrobiznis menadžment uključuje inovativne pedagoške pristupe sa veoma razvijenim dodatnim materijalima koji omogućavaju svakom profesoru da adekvatno dizajnira sadržaj predmeta prema željenom nivou obuhvata i dubine.


NOVE KARAKTERISTIKA GLAVA

Ključne tačke: Na početku svake glave su naglašeni ključni koncepti u okviru primenjene perspektive primene agrobiznis menadžmenta u praksi. Pristup stimuliše čitaoca da razmotri izbor uspešne profesionalne karijere u agrobiznis menadžmentu. Na kraju svake glave je dat pregled kroz ključne tačke.

Primena principa: Problemi za samorešavanje i testiranje na kraju svake glave omogućavaju čitaocu da proveri samostalno svoje napredovanje kroz poluprogramirano učenje. To olakšava samostalan rad i napredovanje jer pruža korisniku mogućnost da rešava dodatne praktične probleme i stiče neophodno iskustvo.

Odabrane reference: Na kraju svake glave je dat pregled dodatne literature. Odrednice upućuju čitaoca i omogućavaju mu detaljan uvid i veoma širok izbor izvorne savremene literature, što je izvanredna olakšica za dalja produbljena istraživanja.

Zadaci za istraživanje na Web-u: Za većinu glava su pripremljena vežbanja, novi dodatni resursi i Internet linkovi. Zadaci su povezani sa oblastima i temama u glavama koje uvode u realni svet novosti iz agrobiznis menadžmenta. Uključene su informacije koje se mogu naći na Internetu.


CD-ROM ZA UČENJE
Autori su pripremili prateći CD-ROM sa alatima za samostalno učenje u miltimedia okruženju. Date su karakteristike i pregled svake glave i ključne tačke. Sledi primena principa, ispitna i test pitanja, modeli testova za samostalnu proveru znanja, kolokvijume i ispite.


Kratak sadržaj

Predgovor
1. Moderni agrobiznis menadžment
2. Agrobiznis menadžment i revizija
3. Menadžerski ciljevi u agrobiznisu
4. Granična analiza u kratkoročnom planiranju
5. Koncepti troškova u odlučivanju
6. Troškovi vlasništva: 5 AKOPO
7. Alternativni sistemi evidencije i šta oni pružaju
8. Analiza i kontrola poslovanja
9. Dijagnostikovanje problema u poslovanju farme
10. Pojednostavljena menadžmentska revizija sa ograničenim informacijama
11. Budžetiranje: dokumentovano odlučivanje
12. Inventar resursa farme
13. Korišćenje budžeta proizvodnih linija
14. Planiranje za celu farmu/ranč
15. Linearno programiranje
16. Tipovi vlasništva nad farmerskim preduzećem
17. Kreditni izvori i kreditni faktori
18. Upotreba kapitala i planiranje kredita
19. Nabavka zemlje i strategije korišćenja
20. Investiciona analiza i odlučivanje
21. Marketing menadžment u agrobiznisu
22. Priroda i značaj mikrokorporativnih finansija u agrobiznisu
23. Finansijski menadžment u agrobiznisu
24. Kontrolna lista za agroindustrijske projekte
25. Finansije agrobiznis firme
26. Sredstva kojima (ne) raspolažu naše firme
27. Prednosti za preduzetnike u agrobiznisu
28. Analiza tržišta i finansijsko planiranje
29. Šta je kreditno i finansijsko planiranje u agrobiznisu
30. Pribavljanje kredita
31. Upravljanje novcem u agrobiznisu
32. Finansiranje farmerovog agrobiznisa
33. Kreditni sistem za kooperativne farme
34. Sistem bankarskog kreditiranja poljoprivrede u SAD
35. Proširivanje kreditnog kapaciteta ruralnih banaka
36. Specijalizovane finansijske institucije u poljoprivredi
37. Snaga složenog interesa
38. Upravljanje obrtnim sredstvima
39. Lizing i franšizing
40. Kombinovanje biznisa
Dodaci
Predmetni indeksBRANKO Ž. LJUTIĆ, Redovni profesor finansija i bankarstva- Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad. Predmeti: Računovodstvo, Upravljačko računovodstvo, Revizija i kontrola, Upravljanje finansijskim rizicima. Diplomirani ekonomista (smer: finansijsko-računo- vodstveni), magistar ekonomskih nauka (monetarna ekonomija i bankarstvo), doktor nauka (agrarne finansije i bankarstvo), ovlašćeni revizor (SRRS i Ministarstvo finansija Srbije) i procenitelj-revizor. Prethodno direktor i partner u reviziji međunarodne revizorske i konsalting kuće International Consulting Center Accountancy & Tax–ICCAT, Beograd. Gostujući redovni profesor agrarnih finansija i agrobiznis menadžmenta, Univerzitet u Mizuriju, Kolumbija SAD. Bio je član ispitne komisije za ovlašćene brokere, Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište SR Jugoslavije. Formirao i bio član ispitne komisije za ovlašćene revizore, Savezno ministarstvo finansija, SR Jugoslavije. Bio član ispitne komisije za sticanja profesionalnih zvanja u računovodstvu, Jugoslovensko udruženje računovođa. Završio poslediplomsku školu za Agrarno bankarstvo, kredit i finansije za Istočno Evropljane, Državni univerzitet Ajove, Ejms, Ajova, SAD. Ekspert OECD-a za agrarne finansije i bankarstvo. Ekspert Svetske banke za agroindustrijske projekte. Autor većeg broja knjiga, naučnih i stručnih radova iz monetarne ekonomije, bankarstva, računovodstva, menadžerskih finansija i revizije. Član ili je bio član redakcija naučnih časopisa: Pravo i privreda, Novac i razvoj, Bilans i poslovne finansije, Novac celog sveta, Ekonomska politika, Ekonomist, Poslovna politika, Ekonomika poljoprivrede. Ekonomski komentator: RTS TV I i II pro-gram, Radio Beograd I i II program, Radio 202, Nezavisne novine, dnevni list Danas. Ekonomski je komentator BBC-a i Reuters-a. Bio je ekonomski komentator dnevnog lista Danas i poslovnog magazina Ekonomist, Beograd. Bio je Predsednik naučno-profesionalne organizacije Asocijacija za finansijski menadžment. Potpredsednik nacionalne Asocijacije revizora-AR i Instituta revizora-IR. Član odbora za razvoj računovodstvene i revizorske profesije, Savez računovođa i revizora Srbije kao i Predsednik je nacionalne "Asocijacije internih revizora".

KENNETH C. SCHNEEBERGER, prodekan za razvoj, profesor agrobiznis menadžmenta, Ko­ledž za poljoprivredu, hranu i prirodne resurse, Univerzitet u Mizuriju-Kolumbija, SAD. Bio je glavni ekonomista američke asocijacije proizvođača mleka, Vašington, SAD. Ugledni je profesor agrobiznis menadžmenta i agrarnih finansija sa više od 20 godina staža u oblasti agrarnih finansija i praktičnog agrobiznis menadžmenta na farmama. Pisac je vodećih ud­žbenika u SAD koji se koriste širom sveta iz oblasti agrobiznis menadžmenta na farmama.  Međuna­rodni je ekspert Ministarstva poljoprivrede SAD (USDA) za oblast razvojne poljopri­vredne savetodavne službe u inostranstvu, posebno u zemljama u razvoju. Pisac je vodećih udžbe­nika iz finansijskog planiranja u agrobiznisu, agrobiznis menadžmenta i razvojne po­ljopriv­redne savetodavne službe. Uz profesore D. D. Osburn-a i J. G. Beierlein-a je naveden u Enciklopediji Britanici DVD-ROM izdanje (2006) kao jedan od vodećih profesora i osnivača naučne i praktične oblasti agrobiznis i menadžmenta na farmama.

DONALD D. OSBURN, penzionisani ugledni profesor agrobiznis menadžmenta, Koledž za poljoprivredu, hranu i prirodne resurse, Univerzitet u Mizuriju-Kolumbija, SAD. Profesor Donald D. Osburn je jedan od vodećih praktikujućih edukatora u oblasti poljoprivrede, agro- biznis menadžmenta, agrarnih finansija i bankarstva u SAD. Njegova uspešna i ugledna pro- fesorska i naučno istraživačka karijera obuhvata finansijsko planiranje, tehnike budžetiranja kapitala i ekonomskog razvoja. Profesor Ozburn je par godina proveo u visoko uglednoj fed- eralnoj administraciji za farmerski kredit-Vašington, SAD, angažovan je kao uspešan među- narodni menadžment konsultant u oblasti agrarnih finansija i finansijskih institucija u agraru (Nemačka, Južna Koreja, Ke­nija). Ugledni pisac univerzitetskih udžbenika iz finansijskog planiranja u agrobiznisu, agro­biznis menadžmenta i finansijskog menadžmenta u agrobiz­nisu. U uglednoj Enciklopediji Britanici iz 2006. godine je uz profesore K.C. Schneeberger-a i J. G. Beierlein-a naveden na počasnom mestu kao jedan od osnivača modernih naučnih disciplina agrobiznis menadžmenta i finansijskog planiranja u poljoprivredi i agrobiznisima.

Profesori K. C. Schneeberger i D. D. Osburn su svojim doprinosom i aktivnom saradnjom pomogali naučna istraživanja, obuku i osnivanje novih naučnih oblasti u eks Jugoslaviji i sada u Srbiji. Za njihov rad i doprinos se vezuju nove discipline poput finansijskog planiranja u agrobiznisu, agrobiznis i farmerski menadžment, agrarne finansije, na čemu im je neizmerno zahvalna naučna javnost, generacije studenata agroekonomije i biznisa i korisnici ovih znanja.

Delovi knjige

      Predgovor

      Sadržaj

Komentari (0)

Dodaj komentar

Vaša ocena:

Besplatna dostava

za narudžbine veće od 5.000,00 RSD

Plaćanje pouzećem

Mogućnost plaćanja kuriru prilikom preuzimanja

Povrat proizvoda

ukoliko dobijete oštećeni proizvod, vratite ga, a mi ćemo vam poslati novi

Jednostavna narudžbina

24h, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini

Preporuka sličnih proizvoda